Greta Bellintani
Ensemble

 

Nico Colucci
Ensemble
Francesco Consiglio
Ensemble
Laura Fiorini
Ensemble
Cristina La Gioia
Ensemble
Sebastiano Lo Casto
Ensemble
Rossella Lubrino
Ensemble
Viola Oroccini
Ensemble
Simone Ragozzino
Ensemble
Cialì Sposato
Ensemble
Sara Telch
Ensemble
Salvador Axel Torrisi
King Herod

07